Hörslinga till reception och kassa

2 mars, 2014

En liten påminnelse till alla våra intressenter, hörslinga till reception i publik miljö är ett enkelt avhjälpt hinder!

Läs mer om våra hörslingor för reception och kassa – CTC här.

Saxat Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, som utkom 2013-06-18:

8a § Hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas (BFS 2013:9).

Receptioner bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.