Om hörslingor

Tillgänglighet

Hörslingor, eller teleslingor som det även kallas, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser. Läs mer om typiska miljöer här och om lagstiftning och rekommendationer här.


Hörapparatens T-spole – hörslingemottagaren

Det hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörapparaten. Men endast hörapparaten – även den mest moderna – hjälper inte alltid i alla situationer. I en bullrig miljö, eller en miljö med dålig akustik, är det svårt för normalhörande att uppfatta vad som sägs. För personer med nedsatt hörsel är det nästan omöjligt att uppfatta något, även för dem som använder hörapparat, eftersom hörapparatens mikrofon förstärker allt ljud, även bullret.

Men de flesta hörapparater har en liten inbyggd T-spole/telespole, som fungerar som mottagare utöver den vanliga mikrofonen. Hörapparaten har antingen två eller tre lägen, vilka man ställer in med en omkopplare på själva hörapparaten; M (mikrofon, vanligt läge), T (T-spole) och MT (både mikrofon och T-spole). Om en person med hörapparat i ”T”-läge befinner sig i en lokal med hörslinga, innebär det att personen kan välja att bara höra det ljud som sänds ut, t.ex. från en ljudanläggning på en teater, och slipper således bakgrundsljudet. Men man kan även välja MT-läge som då ger förstärkning från två håll, vilket kan vara användbart när man vill samtala med någon bredvid.


Vad är en hörslinga?

En hörslinga består i grova drag av en slingförstärkare och en kabel. Slingförstärkaren kopplas till den aktuella ljudkällan. I hemmet kan det vara TV och radio och på teatern/biografen kopplas slingförstärkaren till lokalens ordinarie ljudsystem. Kabeln placeras ut på lämpligt sätt så att den omfattar den yta, inom vilken man vill kunna lyssna. Slingförstärkaren anpassar signalen och matar ut den som en modulerad ström genom slingkabeln. Ett magnetfält skapas i lokalen som motsvarar signalen från det ljudsystem som slingförstärkaren är kopplad till. Hörapparatens T-spole skapar i sin tur en motsvarande ström som förstärks i hörapparaten. Personen med hörapparat kan därmed fritt röra sig inom slingans täckningsområde och uppfatta allt ljud som sänds ut via slingan. Hörslingan är alltså ett helt trådlöst system för att överföra ljud till hörapparaten.

 

Exempel på slingkonfigurationer:

 

 

 

Induktion i T-spole
När en ström passerar genom en slingkabel skapas ett magnetfält kring tråden. Om en T-spole befinner sig inom detta magnetfält alstras en motsvarande ström i spolen. I tekniska termer induceras strömmen i spolen och hörslingor kallas därför även för induktionsslingor. Hörslingetekniken, som baseras på denna elektromagnetiska princip, utvecklades på 1950-talet.


Skillnad mellan personlig och allmän hörslinga

Användningen av ett slingsystem kan delas upp i två kategorier, lyssnande i hemmet, respektive i offentliga miljöer.

I hemmiljön är det oftast bara en användare varför installationen kan göras mer ”personligt anpassad”. Där kan du själv (eller installatören) ställa in slingförstärkaren så att du får bästa möjliga lyssningskomfort.

I offentliga lokaler däremot kan alla personer som har hörapparat lyssna på hörslingan samtidigt. Det är därför mycket viktigt att installationen utförs enligt de internationella normer som finns. Den internationella norm som reglerar kraven på hur hörslingor skall fungera heter IEC 60118-4. I den beskrivs bl.a. kraven på nivå, frekvensområde och störnivå som skall gälla inom lyssningsytan.

IEC-normen syftar till att ge ungefär samma ljudnivå i hörapparatens ”T”-läge (telespole) som vid normal samtalston i ”M”-läge (mikrofon). Man ska alltså inte behöva ändra hörapparatens volymkontroll när man skiftar mellan ”M” och ”T”. Detta är speciellt viktigt i dag, då många digitala hörapparater saknar volymkontroll.


Varför är en hörslinga en bra lösning?

En hörslinga kan förmedla ljudet till alla hörapparatsbärande personer – i hela lokalen och samtidigt – utan behov av en extra mottagare. Hörapparatsbäraren använder den inbyggda mottagaren i hörapparaten (T-spolen) för att ta emot ljudet trådlöst i den personligt utprovade hörapparaten. Utan några som helst extra tillbehör upplever hörapparatsbäraren ett kristallklart ljud utan bakgrundsstörningar – och detta utan att hörapparatsbatterierna tar slut fortare än vid vanlig användning av hörapparaten. Vid bio-/teaterbesöket behöver du som hörapparatsbärare inte ens tala om för någon eller visa att du har hörapparat om det finns en slinga i lokalen.

Det är en av de bästa lösningarna även för de lokalansvariga eller ägaren av lokalen. En slinginstallation kräver lite mer arbete initialt vid installationen, men när väl slingan är på plats kommer den att betala tillbaka investeringen flera gånger om. En hörslinga är alltid aktiverad när den väl är installerad och injusterad enligt IEC-normen 60118-4. Det finns ingen begränsning hur många som kan använda hörslingan. Har du ett IR-/FM-system begränsar antalet mottagare hur många som kan dra nytta av systemet. De nästan obefintliga underhållskraven gör att en hörslinga är en mycket kostnadseffektiv lösning i offentliga lokaler där människor kommer och går och har rätt att vara delaktiga i aktiviteterna.


FM- och IR-system

Man kan också använda FM- eller IR-system för att uppnå samma resultat som en hörslinga. Skillnaden är att hörapparatsbäraren behöver ytterligare en mottagare, som tar emot signalen från ljudkällan. Dessa system är universallösningar för ljuddistribution då de kan användas av både normalhörande och hörapparatsbärare, så länge mottagarna är anpassade för hörapparatsanvändare. De specialutvecklade produkterna med hörslingefunktion är utmärkta hjälpmedel för hörapparatsbärare.

Att tänka på är att FM- eller IR-system i en publik miljö medför både för-och nackdelar, både för personer som har hörapparat och för de som är ansvariga för lokalen. Hörapparatsbäraren måste leta efter var man kan låna en mottagare och ”tillkännage” att han eller hon har hörapparat. Under teaterföreställningen, föreläsningen, bion eller dylikt, måste hörapparatsbäraren ha en extra mottagare utöver sin hörapparat och sedan leta upp var mottagaren kan lämnas tillbaka. Den lokalansvarige å sin sida måste se till att det finns någon på plats som kan dela ut och ta tillbaka mottagarna efter användandet. Mottagarna måste lagras, kontrolleras, laddas, tvättas, repareras och felaktiga måste bytas ut. Allt detta kan leda till höga underhållskostnader för den lokalansvarige, till skillnad från en initial installationskostnad som en hörslinga ger. Men FM- eller IR-lösningar är bekväma lösningar som är enkla att börja använda omedelbart utan installering.


Hörslingor kan användas överallt

I stora lokaler, såsom idrottshallar eller -arenor, konferensanläggningar och auditorium, biografer och teatrar såväl som i kyrkor är en hörslinga den optimala lösningen. Men även i mindre lokaler såsom mötesrum och klassrum är en hörslinga mycket användbar. I receptioner, på tåg, spårvagnar och bussar kan en hörslinga också göra stor nytta. Till vissa slingförstärkare kan man också koppla dörr-/larm-/ eller telefonsignaler så att ljudet från larmet sänds trådlöst till hörapparaten via slingan.


Lagstiftning och normer

Det finns en hel del lagar, förordningar och riktlinjer som alla skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla. En del avser nybyggnation, men det finns även regler om enkelt avhjälpta hinder. Ett exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara receptioner, som bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. Detta tillägg infördes i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) i juni 2013.

Läs mer om lagstiftning och normer här


Symbolen för hörslinga

t-slinga-symbolTrådlösa slingsystem finns installerade i lokaler i hela världen.  Denna symbol anger att lokalen är utrustad med slinga så att de som har hörapparat kan tillgodogöra sig det som sägs på gudstjänsten, på teatern eller konferensen.

 

 


online-broschyr

varfor-univox

referenser