Standarder och lagstiftning

Det finns en hel del lagar, förordningar och riktlinjer som alla skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla.


Normer och standarder

För att säkerställa att hörslingeanläggningar uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard IEC 60118-4. Det är viktigt planera slinginstallationen noggrant och kontrollera anläggningen när installationen är klar för att uppfylla IEC-60118-4. Detta görs enklast med en FSM fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal.

Normen SS-EN 81-70 berör säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar. I Del 70 beskrivs särskilda applikationer för person- och varuhissar som föreskriver tillträde för personer med funktionsnedsättningar.


FN:s standardregler

FN:s standardregler har som mål att hjälpa människor med funktionshinder att få fullt tillträde till samhället. Dessa regler implementeras runtom i världen i ländernas egna juridiska instanser. Exempel på detta är Americans with disabilities act (ADA) i USA och Disiability Discrimination Act (DDA) i Storbritannien.


Diskrimineringslagar i Sverige

Det finns tre diskrimineringslagar I Sverige som berör människor med funktionshinder:


Bygglagstiftningen i Sverige

Det finns flera lagar och förordningar i vilka krav ställs på att funktionshindrade genom tillgänglighet till samhället ska ges samma möjlighet till verkan och deltagande som icke funktionshindrade:

I Boverkets byggregler kan man läsa följande:

Samlingslokaler skall utrustas med teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att lyssna. Exempel på samlingssalar är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferensrum som rymmer minst 50 personer.

2001 infördes tillägget att i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas.

Det finns också skrivet att receptioner skall utrustas med teleslinga. Detta lades till i Boverkets Byggregler den 1 juli 2008 då ett flertal ändringar i BBR genomfördes, främst i avsnitten kring tillgänglighet.

I juni 2013 gjordes följande tillägg i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser:
8a § Receptioner bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.


Nationell handlingsplan för handikappolitiken

I den nationella handlingsplanen finns det ett tydligt krav på offentlig verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla.

Baserat på denna handlingsplan finns det tydliga riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning där det tydligt uttrycks att alla skall ha möjlighet att delta på lika villkor.

Ett par exempel ur Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning: